خط کشی پارکینگ-خط کشی پارکینگ ساختمانخط کشی پارکینگ-خط کشی پارکینگ ساختمان

خط کشی پارکینگ VIP ساختمان وزارت علوم توسط تیم مهندسین شهر

خط کشی پارکینگ VIP ساختمان وزارت علوم توسط تیم مهندسین شهر