روبات های پرچم زن / راهنمایی

روبات پرچم زن / راهنمایی مجموعه ربات هایی هستند که هر کدام وظیفه یک شخص را بعهده گرفته و خسارات ناشی از حوادث را تا حد بسیار زیای پایین میاورد …