محافظ گوشه ستون ( گارد کرنر )

محافظ ستون یا گارد کرنر وسیله ای است برای جلو گیری از ضربه خوردن به اتومبیل ها در اثر برخورد با ستون های پارکینگ . این محافظ های ستون یا …