crosswalkmgngraphic - بی‌توجهی به خط‌کشی عابرپیاده باید هزینه داشته باشد

بی‌توجهی به خط‌کشی عابرپیاده باید هزینه داشته باشد

0.0 00 خط‌کشی‌های عابرپیاده از مهم‌ترین علائم ترافیکی هستند که هر روز بسیاری از ما چه سواره و چه پیاده از روی آنها رد می‌شویم، اما این خط‌کشی‌ها از سوی …