خط-کشی-راه-نشان-بیمارستانی

خط کشی راه نشان بیمارستان صدر

خط کشی راه نشان بیمارستان صدر اجراء با رنگ اپوکسی المانی درجه یکضخامت 2000 میکرون عرض 5 سانتی متر