شماره گذاری پارکینگ

شماره گذاری پارکینگ | شماره گذاری ستون ها

شماره گذاری پارکینگ   حتما در پارکینگ های مسکونی و تجاری دیده اید که هر مکان پارک با یک عدد شماره گذاری شده است و یا بر سر ستون های پارکینگ نام طبقه یا محل با حروف علامت گذاری شده تا راننده بتواند محل پارک خودرو خود را به راحتی پیدا کرده و یا از …

شماره گذاری پارکینگ | شماره گذاری ستون ها ادامه »