پارکینگ-هومشند-هومند سازی-سیست -کنترل-تردد-پارکینگ

اجرای هوشمند سازی پارکینگ

سیستم راهنمای پارکینگ و سیستم هوشمند سازی پارکینگ سیستم هوشمند سازی پارکینگ را در حالت کلی به دو بخش زیر می توان تقسیم کرد: -۱ سیستم راهنمای پارکینگ(شامل تابلوهای نشانگر،چراغهای …