22 1

پارکینگ های هوشمند

سیستم راهنمای پارکینگ و سیستم هوشمند سازی پارکینگ سیستم هوشمند سازی پارکینگ را در حالت کلی به دو بخش زیر می توان تقسیم کرد: -۱ سیستم راهنمای پارکینگ(شامل تابلوهای نشانگر،چراغهای …