نمونه خط کشی پارکینگ تیفانی دروس با رنگ آلمانی ۱۵۰۰ میکرون درجه یک