خط کشی راه نشان بیمارستان صدر

خط کشی راه نشان بیمارستان صدر
اجراء با رنگ اپوکسی المانی درجه یک
ضخامت 2000 میکرون عرض 5 سانتی متر