نمونه کار خط کشی وشماره گذاری مسکونی

نمونه کار خط کشی وشماره گذاری مسکونی

در این کار از رنگ اپوکسی آلمانی هلیوس استفاده شده است .