خط کشی پارکینگ VIP برج میلاد تهران توسط تیم کوشان

خط کشی پارکینگ ساختمان

در این پروژه از رنگ تک جزئی ، اپوکسی و ترموپلاستیک استاده شده است .