خط کشی پارکینگ رز مال کرج

خط کشی پارکینگ مجتمع تجاری و تفریحی رز مال کرج

در این پارکینگ از رنگ اپوکسی ۲۴ ساعته استفاده شده است .

ابعاد هر پارکینگ طبق نقشه ارائه شده شهرداری به انجام رسید .

خط کشی پارکینگ رز مال اندیشه