خط کشی های دیدنی خیابان ها!

هنرمندان محیطی سعی دارند تا محیط زندگی شهری را برای مردمان شهر دلپذیرتر کنند. برای مردمی که مجبورند ساعت ها در خیابان ها و فضاهای شلوغ و پر از آلودگی های مختلف رفت و آمد کنند دیدن تصاویری در کف خیابان لحظاتی آرامش بخش ایجاد خواهد کرد. خلاقیت این هنرمندان محیطی بعضی وقت ها این قدر جالب است که هر بیننده ای را شیفته می کند.

%D8%AE%D8%B7 %DA%A9%D8%B4%DB%8C 13 - خط کشی های دیدنی خیابان ها! %D8%AE%D8%B7 %DA%A9%D8%B4%DB%8C 11 - خط کشی های دیدنی خیابان ها! %D8%AE%D8%B7 %DA%A9%D8%B4%DB%8C 10 - خط کشی های دیدنی خیابان ها! %D8%AE%D8%B7 %DA%A9%D8%B4%DB%8C 9 - خط کشی های دیدنی خیابان ها! %D8%AE%D8%B7 %DA%A9%D8%B4%DB%8C 4 - خط کشی های دیدنی خیابان ها! %D8%AE%D8%B7 %DA%A9%D8%B4%DB%8C 5 - خط کشی های دیدنی خیابان ها! %D8%AE%D8%B7 %DA%A9%D8%B4%DB%8C 6 - خط کشی های دیدنی خیابان ها! %D8%AE%D8%B7 %DA%A9%D8%B4%DB%8C 8 - خط کشی های دیدنی خیابان ها! %D8%AE%D8%B7 %DA%A9%D8%B4%DB%8C 3 - خط کشی های دیدنی خیابان ها! %D8%AE%D8%B7 %DA%A9%D8%B4%DB%8C 1 - خط کشی های دیدنی خیابان ها! %D8%AE%D8%B7 %DA%A9%D8%B4%DB%8C 7 - خط کشی های دیدنی خیابان ها! %D8%AE%D8%B7 %DA%A9%D8%B4%DB%8C 2 - خط کشی های دیدنی خیابان ها! %D8%AE%D8%B7 %DA%A9%D8%B4%DB%8C 12 - خط کشی های دیدنی خیابان ها!