خط کشی پارکینگ و شماره گذاری پارکینگ مجتمع تیفانی دروس

اجرا توسط رنگ دو جزئی آلمانی ۱۰۰۰ میکرون و شماره ها ۱۵۰۰ میکرون می باشد .

اجرای تخصصی خط کشی پارکینگ