انجام خط کشی محوری و استاندارد سایپا پرس توسط تیم مهندسین شهر

انجام خط کشی محوری و استاندارد سایپا پرس توسط تیم مهندسین شهر

 

press - انجام خط کشی محوری و استاندارد سایپا پرس توسط تیم مهندسین شهر