رنگ آمیزی ترافیکی شهرکی

تیم مهندسین شهر کوشان در زمینه خط کشی ترافیکی ، خط کشی معابر ، خط کشی پارکینگی ، نصب تابلوهای ترافیکی ، رنگ آمیزی جداول و تمامی تجهیزات ترافیکی و رنگ آمیزی های صنعتی در شهرک های مسکونی و صنعتی ، آمادگی خود را اعلام میدارد .