70 بازدید کلی,  1 بازدید امروز

خط کشی وشماره گذاری انبار های صنعتی و غذایی | شماره گذاری ردیف های پالت ها در انبار ها | اجرای کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال

در زیر نمونه هایی از این خط کشی ها را با هم میبینیم :

خط-کشی-سوله-کارخانه
خط-کشی-سوله-کارخانه
« از 6 »